back arrow Atpakaļ

“LG televizoru pārdošanas aktivitāte ar Go3” akcijas noteikumi

“LG televizoru pārdošanas aktivitāte ar Go3” ir patērētāju kampaņa (turpmāk tekstā – Akcija), kuru organizē SIA Digibrand, (reģ. Nr. 40003844150), Riga, Kuršu iela 25A-6, LV-1006 (turpmāk – Akcijas organizētājs).

Kampaņas pasūtītājs: SIA „LG Electronics Latvia” (reģ. Nr. 40003834190, juridiskā adrese: Gustava Zemgala Gatve 74A, Rīga, LV-1039, Latvija).

1.    Akcijas norises kārtība

i)    Akcijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Akcijas organizētājs, un noteikumu ievērošana ir obligāta visiem Akcijas dalībniekiem.
ii)    Akcijas norises teritorija ir autorizētie tirgotāji Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Kampaņā var piedalīties ikviens Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas Republikas iedzīvotājs, kurš sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu.
iii)    Akcijas norises sākuma datums ir 2022. gada 3. oktobris. Akcijas norises beigu datums ir 2023. gada 15. janvāris.
iv) Periods, kurā var reģistrēt čeku akcijai: no 2022. gada 3. oktobra līdz 2023. gada 15. janvārim vai kamēr pieejami akcijai rezervētie Go3 abonementa kodi. 
v)    Akcijas dalībniekam laika periodā no 2022. gada 3. oktobra līdz 2023. gada 15. janvārim jāiegādājas LG OLED vai OLED evo sērijas televizors pie LG autorizēta Baltijas tirdzniecības pārstāvja.
vi)    Pirkums jāreģistrē: https://lgtvgo3.lv/register

2.    Dalības reģistrācijas kārtība un datu apstrāde

i)    Aizpildot reģistrēšanās anketu mājaslapā, anketā

  •    jānorāda vārds, uzvārds, dalībnieka e-pasts, tālrunis, 
  •    jāaugšuplādē čeka foto attēls 
  •    norādītajā laukā jāieraksta atsauksmi par iegādāto televizoru. 

ii)    Pirkuma apliecinoša dokumenta foto jāaugšuplādē pilnā izmērā, lai ir redzams iegādātais produkts, iegādes vieta un iegādes datums, čeka numurs un televizora sērijas numurs. Pirkuma čeka foto augšuplāde ir obligāta, bez tās reģistrācija nebūs veiksmīga. Viens čeks var tikt reģistrēts tikai vienu reizi. Viens dalībnieks akcijā var piedalīties neierobežotu skaitu reižu tikai veicot atkārtotus pirkumus.
iii)    Akcijas norises laikā tās organizētājs veic noteiktu personas datu ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu Akcijas dalībniekus.
iv)    Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas dalībnieku reģistrācijas un izvairītos no datu dublēšanās, akcijas organizētājs pieprasa norādīt vārdu, uzvārdu un e-pastu.
v)    Iesniedzot informāciju par sevi, pieteikuma iesniedzējs piekrīt, ka tiks veikta viņa personas datu apstrāde “LG televizoru pārdošanas aktivitāte ar Go3” akcijas ietvaros.
vi)    Iesniedzot pieteikuma anketu, pieteikuma iesniedzējs apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem un tos ievēros.
vii)    Pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka visa anketā norādītā informācija ir patiesa. Pieteikuma iesniedzējs ir pilnībā atbildīgs par iesniegtās informācijas pareizību. Nepareizi iesniegta informācija var būt par pamatu balvas neizsniegšanai.


3.    Balvu fonds

1)    Katrs dalībnieks, kurš izpildījis visus Akcijas noteikumus, saņems „Viss iekļauts” Go3 abonementu:

  •    Pērkot LG OLED vai OLED evo sēriju televizora modeli, kas laists klajā 2022. gadā, saņem 24 mēnešu abonementa kodu.
  •    Pērkot LG OLED vai OLED evo sēriju televizora modeļi, kas laists klajā 2021. gadā vai agrāk, saņem 12 mēnešu abonementa kodu.

2)    “Viss iekļauts” Go3 televīzijas abonements sevī ietver vairāk nekā 30 TV kanālu, tūkstošiem filmu un seriālu, dokumentālas filmas un bērnu saturu, 4 sporta kanālus (TV3 sports, Setanta, NBA TV, cīņas sports), sporta pasākumu tiešraides un sporta dokumentālās filmas. Mazumtirdzniecības cena EUR 14,99 mēnesī.
3)    Iegūtais abonementa kods jāaktivizē līdz 2023. gada 31. janvārim. Koda neizmantošana netiek kompensēta.

4.    Pieteikuma apstrādes process

1)    Iesniegtos pieteikumus Akcijas pasūtītāju pilnvarotā puse SIA Digibrand izskata 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja reģistrācija veikta veiksmīgi, dalībnieks norādītajā e-pastā saņems vēstuli ar kodu, ko iespējams aktivizēt Go3 mājas lapā:  https://go3.lv/subscriber/register
2)    Ja reģistrācija veikta neveiksmīgi, SIA Digibrand sazināsies ar akcijas dalībnieku personīgi pa norādīto telefona numuru vai e-pastu.
3)    Jautājumus par Akcijas norisi vai laimestu saņemšanu iespējams precizēt, rakstot uz support@lgmaster.eu līdz 2023. gada 31. janvārim.

5.    Akcijas organizētāja tiesības un pienākumi

1)    Organizētājs neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.
2)    Akcijas organizētājam Akcijas dalībnieka iegūtā balva pēc kampaņas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu un nav jākompensē balvas vērtība skaidrā naudā.
3)    Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
4)    Akcijas organizētājs nenes atbildību par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti noteikumi vai dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar laimētāju nav izdevies sazināties no organizatora neatkarīgu iemeslu dēļ.
5)    Akcijas organizatoram ir tiesības vienpusēji pārtraukt Akciju un balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi.
6)    Akcijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt savu dalību kampaņā, vēršoties ar rakstveida iesniegumu uz support@lgmaster.eu un iesniegumā norādot konkrētās Akcijas nosaukumu.
7)    Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par kampaņu ir tikai informatīvs raksturs. Akcijas organizētājam ir tiesības veikt izmaiņas šajos noteikumos.